Фуко, моќта и општествениот Паноптикон

Во секојдневниот дискурс, кога говориме за моќта во облик на апстракција, често пати под неа подразбираме…